top of page

כיתה ה'

בכיתה ד (לאחר "חציית הרוביקון") הילדים נעמדו על קרקע חדשה – הקרקע של עולם המבוגרים, והחלו לחקור ולגלות את הקרקע הזו, אבל עדיין בסביבתם הקרובה.

עתה, בכיתה ה, הילדים כבר מוכנים לעשות צעדים נוספים על הקרקע הזו אל תוך עולם המבוגרים (אבל רק עוד קצת). עכשיו נולדת בהם היכולת להתבונן לאחור ולתפוש באופן ממשי יותר את מרחב המקום ומרחב הזמן – הם נפתחים לעולם ולזמן (עבר, הווה ועתיד) ומוכנים להיכרות רחבה יותר עם העולם. לא רק סביבתם הקרובה, כמו שהיה בשנה שעברה, אלא ממש היכרות עם תרבויות קדומות (עבר רחוק, תרבויות אחרות וכו'), גיאוגרפיה של ארץ ישראל כולה ולא רק הישובים שלהם, עוברים מרישום צורה לגיאומטריה, מהכרת ממלכת החי (שהיא הממלכה הקרובה אליהם) לממלכת הצומח.

כיתה ה היא כיתה הנחשבת "הרמונית" – זהו גיל שבו הילדים הם הרמוניים עם עצמם, עם סביבתם ועם גופם.
זו שנה שבין הילדות המוקדמת לבין כיתה ו שהיא תחילתו של גיל ההתבגרות. שנה שבה הילדים נינוחים בתוך גופם ועם עצמם (רגע לפני כיתה ו' שנה שבה יעברו עליהם שינויים גופניים ורגשיים שיוציאו אותם מנינוחות זו).

תקופות הלימוד בכיתה ה' נותנות מענה להרמוניה זו כמו גם ליכולת והרצון של התלמידים המבקשים לעשות היכרות נוספת עם העולם והאדם.

היסטוריה – תרבויות קדומות ויוון העתיקה

במהלך הדרגתי אנו עוברים מהיכרות עם סיפורי האגדה והמיתולוגיה לעבר ההיסטוריה. דרך תרבויות פרס, בבל ומצרים נמשיך להיסטוריה של יוון העתיקה תעביר אותנו מהמיתולוגיה היוונית אל ההיסטוריה עד לאלכסנדר מוקדון. יוון המסמלת את ההרמוניה (הקשר עם האלים, האומנות, פסלי הגוף ההרמוני, התנועה והאולימפיאדה) פוגשת היטב את חוויתם של תלמידי הכיתה בשנה זו.

גיאומטריה

התלמידים יעברו מתקופת רישום צורה לגיאומטריה ובשנה זו רישום הצורה מוביל לרישום גיאומטרי (ביד חופשית) של מצולעים ומעגל.  הנחת היסודות להמשך לימודי הגיאומטריה בשנים הבאות.

 

אדם-חיות

בלימודי הזיאולוגיה בשנה זו נרחיב על הממלכות השונות ועל המייצגים שלהם – הנשר, האריה והשור תוך התבוננות בקשר שבין החיות לבני האדם דרך מערכותיו השונות (עצבים, לב-ריאה, מטבולית).

 

תנ"ך

נתקדם בלימודי התנ"ך ונלמד את ספר שמואל והשאלות האנושיות שעולות בעקבות ההתרחשויות המסופרות בו.

 

מתמטיקה

לאחר שהכרנו את השברים בכיתה ד', נמשיך לתרגל בפעולות בסוגי השברים השונים (שבר פשוט, שבר מדומה ושבר מעורב) ובהמשך השנה נכיר ונתרגל את השברים העשרוניים.

כיתה ה.jpeg

בוטניקה

נכיר את ההמלכה השניה הקרובה אלינו, אחרי ממלכת בעלי החיים והיא ממלכת הצומח. נתחיל עם הצמחים הבסיסיים (פטריות, טחבים, שרכים) ונכיר את מאפייניהם.

גיאוגרפיה

בשנה זו נמשיך להתרחב, גיאוגרפית, נלמד על החלוקה הרוחבית והאורכית של ארץ ישראל ונרחיב על כל חלק וכן נכיר את המדינות הגובלות בישראל.

 

לשון

נמשיך ללמוד על חלקי המשפט ונשים דגש על משפט פעיל ומשפט סביל.

bottom of page